Croeso i Ysgol Croes Atti

Mae Ysgol Croes Atti yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg sy'n gweithredu ar draws safleoedd yn y Fflint a Shotton, sef dwy dref ar geg aber Dyfrdwy, ym mwrdeistref sirol Sir y Fflint, Gogledd Cymru.

Mae ganddi oddeutu 270 o blant rhwng 3 a 11 oed ar draws y ddwy safle. Yn ogystal, mae gan yr ysgol gylch chwarae cyfle cynnar a Meithrin plws ar y ddwy safle.

Neges gan y Pennaeth - Mr Gwyn Jones

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i gyflwyno Ysgol Croes Atti i chi. Mae'r wefan hon yn rhoi rhywfaint o wybodaeth am ein hysgol, gobeithiaf y bydd o ddefnydd i chi.
Ein blaenoriaeth yn yr ysgol yw creu amgylchedd ddiogel a chynhwysol a fydd, yn ei dro, yn helpu i ddatblygu plant dwyieithog i ddefnyddio Cymraeg a Saesneg yn hyderus a rhugl o fewn eu bywydau bob dydd. Rydym yn ymdrechu tuag at y safonau uchaf posibl ym mhopeth a wnawn.
Mae rheolau Covid tynn yn cyfyngu ein cynnig o ymweliadau a'r ysgol, ond os hofech ymweld a ni gofynnwn yn garedig i chi gysylltu mewn da bryd i wneud apwyntiad tu allan i oriau'r ysgol, gan ddilyn y rheolau Covid arferol megis dwylo, gwyneb, gwagle.

Diolch.

 

Ysgol Croes Atti ar Twitter

Gwybodaeth Allweddol

Prosbectws yr Ysgol

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Ysgol Croes Atti
Prosbectws yr Ysgol

Ein Dosbarthiadau

Am ragor o wybodaeth am bob dosbarth, cliciwch yma
Ein Dosbarthiadau

School Comms

School Comms Mae cyfathrebu â chi yn ran bwysig o'r hyn a wnawn. I gefnogi hyn, mae'r ysgol yn defnyddio School Comms Gateway. Cliciwch am ragor o wybodaeth
School Comms