E-ddiogelwch / E-Safety

Byddwch yn ofalus bob amser pan fyddwch yn defnyddio’r rhyngrwyd. Gall eich helpu i gadw mewn cysylltiad â’ch ffrindiau a helpu eich addysg – ond gall hefyd achosi niwed – i chi ac i eraill.

Cofiwch fod cymorth bob amser ar gael yn yr ysgol os ydych yn cael unrhyw broblemau ar-lein.

Peidiwch â bod ofn siarad â’ch athro neu oedolyn arall yn yr ysgol. Os ydych chi neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod yn poeni am

Gamfanteisio ar Blant, Amddiffyn Ar-lein neu unrhyw beth yn ymwneud â diogelwch ar y Rhyngrwyd, cliciwch ar ddolen isod a fydd yn mynd â chi i wefan CEOP:

Always be careful when you are using the internet. It can help you to keep in touch with your friends and help your education – but it can also cause harm – to you and to others.

Remember help is always available at school if you are having any problems online.

Don’t be afraid to talk to your teacher or another adult at school.

If you or anyone you know is worried about Child Exploitation, Online Protection or anything related to Internet safety please click the link below which will take you to the CEOP reporting website: