Diwrnod mabolgampau/Sports day

                                                 croesatti-croesatti-image-2024-06-05-13-37-01-549973-2024-06-05_13-37-01_550576.png

Annwyl Rhieni,
Mae ein Mabolgampau yn cael eu cynnal Ddydd Mercher nesaf, sef Mehefin 12fed, ar gaeau chwaraeon Coleg Cambria. 
Bydd bwsus yn cludo’r disgyblion yno ac yn nol. 
Eleni bydd disgyblion Bl1,2,3,4,5 a 6 yn aros yn y ganolfan chwaraeon fymryn yn hwyrach na’r arfer er mwyn cael rasus ychwanegol, felly bydd ein cogyddes yn darparu brechdannau a byrbryd iddynt eu bwyta yno yn hytrach na dychwelyd ar frys i’r ysgol a chael cinio hwyr. 
Gofynnwn yn garedig i chi ddewis pa frechdan oflaenllaw er mwyn i ni eu harchebu; dewis o ham, caws neu tiwna. 
Defnyddiwch y linc yma i archebu https://forms.gle/Dhexzc2QP9gJUNDm6 erbyn yfory 7/6/24.
Gobeithiwn gychwyn y cystadleuthau tua 9:45 y bore. Mae’r amserlen wedi atodi isod.
Bydd disgyblion Meithrin a Derbyn yn dychwelyd i’r ysgol erbyn 11:30 a bydd y disgyblion Derbyn yn cael eu brechdannau yn y neuadd neu ar y buarth.
Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £3 tuag at gostau’r cludiant.

                                                                                      ***************************************************
Dear Parents,
Our school sportsday will be held next Wednesday June 12th on the athletics track at Coleg Cambria Deeside College. 
Buses will transport the children there and back to school. 
This year pupils in Yr1,2,3,4,5 & 6 will stay at the athletics track for part of the afternoon so the school will be providing a packed lunch and snack for them to enjoy trackside rather than having to rush back to school to have a late lunch. 
We kindly ask that you choose which sandwich your child would like beforehand using this link https://forms.gle/Dhexzc2QP9gJUNDm6  Please complete this by tomorrow 7/6/24.
We aim to start the races around 9:45. The timetable is attached below.
Nursery and Reception pupils will return to school at 11:30 and the Reception pupils will have their sandwiches in the hall or on the yard.
We kindly request a contribution of £3 per child towards the transport costs.

Diolch yn fawr,

Gwyn Jones
pdf icon croesatti-Amserlen-2024-06-05_13-37-00_612977.pdf