Cynllun Chwarae Haf Sir y Fflint 2024 / Flintshire Summer Playscheme 2024

Cynllun Chwarae Haf Sir y Fflint 2024 Lle mae Hwyl a Chyfeillgarwch yn Ffynnu!   Pwysigrwydd Chwarae   Mae chwarae yn hollbwysig i ddatblygiad plant. Mae’n caniatáu iddynt archwilio eu creadigrwydd, datblygu eu dychymyg a chysylltu â’u cyfoedion. Dros wyliau’r haf, mae cynnal y cysylltiadau hyn yn hanfodol o ran eu lles emosiynol a chymdeithasol. Mae chwarae yn helpu plant o ran:  

  • Creu ffrindiau a datblygu sgiliau cymdeithasol
  • Gwella gallu gwybyddol a sgiliau datrys problemau
  • Cadw’n actif ac iach
  • Cael profiad o lawenydd ac ymlacio

  Cysylltu gyda Ffrindiau   Mae ein cynllun chwarae yn cynnig amgylchedd diogel a chyffrous i blant gwrdd â ffrindiau newydd a chryfhau’r berthynas sydd ganddynt â’u ffrindiau presennol. Trwy weithgareddau grŵp, gemau a phrosiectau cydweithio, mae’r plant yn dysgu sut i weithio mewn tîm, cyfathrebu a dangos empathi.   Ymunwch â Ni dros yr Haf Eleni!   Mae Cynllun Chwarae Haf Sir y Fflint yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer gwahanol ddiddordebau a grwpiau oedran. O gelf a chrefft i chwaraeon a gemau antur, mae yna rywbeth i bawb!   Cofrestrwch eich Plentyn Heddiw!   Peidiwch â cholli’r cyfle gwych hwn i’ch plentyn fwynhau haf llawn hwyl, wrth wneud ffrindiau newydd a datblygu sgiliau bywyd hanfodol.   Cliciwch Yma i Gofrestru eich Plentyn!   I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â ni drwy – FCCsummerplayschemes@flintshire.gov.uk    Creu atgofion. Creu ffrindiau. Cael hwyl. Ymunwch â Chynllun Chwarae Haf Sir y Fflint 2024!    ****** Flintshire Summer Playscheme 2024 Where Fun and Friendship Flourish!   Importance of Play   Play is crucial for children’s development. It allows them to explore their creativity, develop their imagination, and connect with their peers. During school holidays, maintaining these connections is essential for their emotional and social well-being. Play helps children:  

  • Build friendships and develop social skills
  • Enhance cognitive abilities and problem-solving skills
  • Stay active and healthy
  • Experience joy and relaxation

  Connecting with Friends   Our playscheme provides a safe and exciting environment for children to meet new friends and strengthen existing friendships. Through group activities, games, and collaborative projects, children learn teamwork, communication, and empathy.   Join Us This Summer!   Flintshire Summer Playscheme offers a variety of activities designed to cater to different interests and age groups. From arts and crafts to sports and adventure games, there’s something for everyone!   Register Your Child Today!   Don’t miss out on this fantastic opportunity for your child to enjoy a fun-filled summer while making new friends and developing essential life skills.   Click Here to Register Your Child!   For more information, visit our website or contact us at – FCCsummerplayschemes@flintshire.gov.uk   Create memories. Build friendships. Embrace fun. Join Flintshire Summer Playscheme 2024!