Gweithiwr Cyswllt Teulu

Hoffwn gyflwyno fy hun i chi, fy enw yw Shelley Beckett, bydd llawer ohonoch yn fy adnabod yn dda erbyn hyn a dw i’n edrych ymlaen at ddod i adnabod y plant a’r rhieni newydd dros y misoedd a blynyddoedd i ddod. Dwi’n rhan o’r tîm ‘Dysgu Ategol’  sydd gennym ni yn Ysgol Croes Atti a dwi hefyd yn Weithiwr Cyswllt Teulu yr ysgol.

Rôl Gweithiwr Cyswllt Teulu yn bennaf i'w eich cefnogi chi a'ch plentyn i gael y gorau o fywyd ysgol drwy ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor. Gallaf helpu gydag unrhyw bryderon sydd gennych a darganfod y ffordd gorau i’w datrys.

Fel y gwyddoch, nid yw bod yn rhiant yn waith hawdd ac ar adegau mae pethau'n mynd yn anodd, deallaf fod gan bawb angen ychydig o gymorth a dyna pam dw i yma.

Rhai o'r materion y gallai rhieni wynebu yn cynnwys:

 • Ymddygiad yn yr ysgol a’r cartref
 • Pryderon magu plant
 • Presenoldeb
 • Pontio
 • Bwlio
 • Materion Teuluol
 • Lles emosiynol
 • Iechyd corfforol
 • Bwyta'n iach
 • Teimlo'n unig
 • Diweithdra
 • Cyllid
 • Tai
 • Hyfforddiant ac Addysg 

Sut alla i helpu?

Os bydd unrhyw un o'r materion uchod yn eich poeni neu eich bod angen rhywun i siarad â, dim ots pa mor fach yw’r broblem, cysylltwch â ni, gobeithiaf y byddaf yn gallu eich helpu.

 • Gallaf gyfarfod i siarad â chi lle bynnag yr ydych yn teimlo'n gyfforddus
 • Cynnig clust gyfeillgar a chyfrinachol i wrando
 • Dod o hyd i wasanaethau neu asiantaethau eraill a all fod yn gallu cefnogi chi a'ch teulu
 • Helpu gyda ffurflenni a cheisiadau
 • Rhoi awgrymiadau a chyngor cyffredinol am fagu plant
 • Helpu i weld beth ydych yn ei wneud yn dda fel rhiant
 • Cymorth ac annog presenoldeb da
 • Meithrin perthynas gadarnhaol rhwng y cartref a'r ysgol

Byddaf yn anelu i fod ar y buarth mor aml a phosib ar ôl ysgol, felly dewch draw i ddweud helo ac mae croeso i chi gael sgwrs (Nid wyf yn brathu!) Gallwch hefyd drefnu cyfarfod gyda mi yn yr ysgol, eich cartref neu unrhyw le y byddai'n well gennych chi.

Byddaf hefyd yn edrych ar sefydlu rhai pethau cyffrous dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn diweddaru chi ar ein tudalen Twitter, gwefan, cylchlythyr, yn ystod Magu Monday (Shotton) a Teulu Tuesday (Y Fflint) ac wyneb yn wyneb .... Felly cadwch olwg allan am y newyddion diweddaraf.

Gallaf gysylltu â fi ar y rhifau ysgol - Fflint 01352 733335 & Shotton 01244 812806.

Neu anfonwch e-bost - BeckettS1@hwbmail.net