Gweithgareddau A Chlybiau

Gall y plant gymeryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau tu allan i’r cwricwlwm arferol.  Rhoddir cynnig i bob plentyn i ymuno â’r Urdd a pe dymunent cânt gynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod leol.  Bydd cyfle i blant blwyddyn 4 dreulio tridiau ar gwrs iaith yng Nglan Llyn, bydd blwyddyn 5 yn  ymweliad a Chanolfan yr Urdd yng Nghaerdydd. Trefni’r cwrs preswyl i Langrannog i blant blwyddyn 6 sydd yn dymuno mynychu Ysgol Maes Garmon.

Mae’r ysgol yn cynnal nifer o glybiau amrywiol ar ôl ysgol. Er enhraifft, clwb Cymraeg,  clwb chwaraeon, celf a chreft, coginio a garddio.

Ymweliadau Addysgol

Pan fydd plentyn yn cychwyn ysgol fe roddir ffurflen ganiatâd i’r rhieni. Trwy lenwi’r ffurflen caniatad yma  mae’r rhieni yn caniatau i’w plentyn gymryd rhan mewn gweithgareddau tu allan i safle’r ysgol ond oddi fewn y Sir.

Os yw gweithgaredd tu allan i’r Sir, neu os bydd y plentyn yn aros dros nos, gofynnir i’r rhieni lenwi ffurflen ganiatâd.  Yn y ffurflen ceir manylion manwl am y gweithgaredd a’r arolygiaeth.

Gwersi Offerynnau

Mae’r ysgol yn cynnal gwersi peripatetig i’r disgyblion sydd â diddordeb dysgu chwarae offeryn cerddorol. O ganlyniad mae nifer o blant yn derbyn gwersi gan gynnwys gitar, drymiau a thelyn. Mae cyfle iddynt berfformio yn gyhoeddus yn ystod Eisteddfod yr ysgol, ar y noson agored, ac yng ngwasanaethau. Mae disgwyl i’r rhieni dalu am y gwersi yma am y flwyddyn gyfan ac o ganlyniad rhaid cysidro yn fanwl os yw’r wir diddordeb gan y plentyn. Mae’r ymrwymiad a chost y gwersi am flwyddyn academaidd gyfan fel y mae’r cytundeb rhwng yr ysgol a’r darparwyr.